ALGEMENE VOORWAARDEN

Auto op de Foto
www.autoopdefoto.nl
info@autoopdefoto.nl
KvK-nummer: 74518372
BTW-nummer: NL228585156B01 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van Auto op de Foto waarmee Auto op de Foto een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. 

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Auto op de Foto. 

1.3 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 

1.4 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in de Auterswet 1912, dan wel andere werken in de zin van Auteurswet 1912, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. 

1.5 Foto: de stoffelijke drager, door de Fotograaf aan de Wederpartij geleverd, waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid of floppy-disk. 

1.6 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw. 

1.7 Werkzaamheden: het uitvoeren van een afgesproken dienst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid
2.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Auto op de Foto. 

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Auto op de Foto verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Auto op de Foto, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. 

3.2 De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat Auto op de Foto een schriftelijke aanvaarding op een door haar gedaan aanbod ontvangt, dan wel dat Auto op de Foto een aan haar gericht aanbod schriftelijk aanvaardt. 

3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Auto op de Foto ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. 

4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Auto op de Foto zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 

4.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Auto op de Foto aangeeft deze noodzakelijk te vinden tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. 

4.3 Auto op de Foto is niet aansprakelijk voor schade welke voor de opdrachtgever is ontstaan, voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van door opdrachtnemer uitgevoerd werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Auto op de Foto of door hem ingeschakelde personen. 

4.4 De aansprakelijkheid van Auto op de Foto is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 

4.5 De opdrachtgever zorgt dat de te fotograferen auto klaar is voor fotografie. Auto op de Foto fotografeert de auto zoals deze wordt aangereikt door de klant.

4.6 Als Auto op de Foto vertraging oploopt in het uitvoeren van de werkzaamheden door toedoen van de opdrachtgever, kan Auto op de Foto een bedrag in rekening brengen op basis van een uurtarief van €70,-.

5 Fotografie
5.1 Auto op de Foto heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

5.2 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de opdrechtnemer is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

5.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Auto op de Foto recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden. 

5.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan Fotografisch werk over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Auto op de Foto. 

5.5 De handelsnaam Auto op de Foto of Myron van Ruijven dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders is afgesproken. 

5.6 Auto op de Foto draagt zorg uit voor de gebruikte apparatuur en zorgt tevens dat een back-up camera aanwezig is tijdens het uitvoeren van een opdracht. Een technisch falen van apparatuur kan niet worden uitgesloten. Wanneer dit plaatsvindt en het resultaat van de opdracht voldoet daardoor niet aan de wensen van de klant, wordt een korting berekend van 30% op het afgesproken bedrag. 

5.7 Als de opdracht door weersinvloeden niet voldoet aan de wensen van de klant, wordt geen korting berekend op het afgesproken bedrag.

6. grafische vormgeving
6.1 Fouten in drukwerk wat niet ten gevolge van handelingen door Auto op de Foto is ontstaan, zijn voor de kosten van de opdrachtgever of drukker. 

7. Prijzen
7.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door gebruiker aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant. 

7.2 De in de aanbiedingen van Auto op de Foto weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Auto op de Foto gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden. 

8. Betaling
8.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Auto op de Foto te verrekenen met de door Auto op de Foto in rekening gebrachte bedragen. 

8.2 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Auto op de Foto aangewezen bank- of girorekening. Auto op de Foto heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Auto op de Foto, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Auto op de Foto is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Auto op de Foto bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Auto op de Foto voortvloeiende schade. 

8.3 Auto op de Foto is gerechtigd de afgifte van diensten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan gebruiker verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan. 

8.4 Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan gebruiker vanaf dat moment wettelijke handelsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119a BW. 

8.5 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10% van de door de klant aan Auto op de Foto verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Auto op de Foto buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Auto op de Foto om schadevergoeding te vorderen. 

8.6 Onverminderd de overige rechten van Auto op de Foto uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Auto op de Foto gehouden om de incassokosten te vergoeden dieAuto op de Foto heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland. 

8.7 De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten. 

8.8 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de opdrachtgever te worden vergoed. 

9. Auteursrecht
9.1 Al het door Auto op de Foto vervaardigde werk mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Auto op de Foto niet worden bewerkt of verwerkt dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. 

9.2 Het eigendom van door Auto op de Foto verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Auto op de Foto, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Auto op de Foto hiervoor een vergoeding bedingen. 

9.3 Het auteursrecht op de fotografische werken berust ook na levering van gemaakte foto’s bij Auto op de Foto. 

9.4 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Auto op de Foto. 

9.5 Bij inbreuk komt Auto op de Foto een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Auto op de Foto gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). 

10. Ontbinding en beëindiging
10.1 De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen. 

10.2 In geval van verzuim van de klant is Auto op de Foto gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Auto op de Foto verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

10.3 Auto op de Foto is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. gebruiker zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

11. Overmacht
11.1 Auto op de Foto is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Auto op de Foto opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Auto op de Foto niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. 

11.2 Indien Auto op de Foto bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

12. Faillissement/surseance
12.1 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 

13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

13.2 Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten. 

13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.